at Twelve Tables

at Twelve Tables

#happy #bd #karinka

#happy #bd #karinka

Tags: bd karinka happy

Էրեկվանից սենց բաներ եմ նվեր ստանում :) #բորխես #ռեմբո #կորտասար

Էրեկվանից սենց բաներ եմ նվեր ստանում :) #բորխես #ռեմբո #կորտասար

Էրեկվանից սենց բաներ եմ նվեր ստանում :) 
#բորխես #ռեմբո #կորտասար

Էրեկվանից սենց բաներ եմ նվեր ստանում :)
#բորխես #ռեմբո #կորտասար

#ձկներ :) (at Art Cafe “Modigliani”)

#ձկներ :) (at Art Cafe “Modigliani”)

Tags: ձկներ

Հաստատելում #Վալոդ լինելում (at Art Cafe “Modigliani”)

Հաստատելում #Վալոդ լինելում (at Art Cafe “Modigliani”)

Tags: վալոդ

Ֆսյո, մի ամիս Վալոդն եմ լինելու (at Art Cafe “Modigliani”)

Ֆսյո, մի ամիս Վալոդն եմ լինելու (at Art Cafe “Modigliani”)